Hizmetlerimiz


Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin;
  • Genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince defterlerini tutmak,
  • Malî tablolar ve beyannameleri ile diğer belgelerini düzenlemek ve benzeri işlerini yapmak,
  • Muhasebe sistemlerini kurmak ve geliştirmek,
  • İşletmecilik, muhasebe, finans, mali mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerini düzenlemek veya bu konularda danışmanlıklarını yapmak,
  • Belgelerine dayanılarak, inceleme, tahlil, denetim yapmak,
  • Malî tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş vermek, rapor ve benzerlerini düzenlemek,
  • Tahkim, bilirkişilik, değerleme, derecelendirme ve benzeri işleri yapmak.
  • İlgili mevzuatın öngördüğü işler ile resmî mercilerce belirlenecek işleri yapmak.